Wieczory Panieńskie i Kawalerskie, Gry Taktyczne ASG, urodziny

REGULAMIN korzystania z usług ASG Predators sp. z o.o.

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące zakupu oraz trwania usług realizowanych przez firmę ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Krasickeigo 10/19 97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz  numerem REGON 38410694000000 Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, opłacony w całości.

1.OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

1.1. Każdy rodzaj szkolenia przeprowadzanego przez organizatora odbywa się według  planu przypisanego do wydarzenia w terminarzu lub ustalonego z klientem drogą mailową.

1.2. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia szkoleń w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo dla uczestników.

1.3. Organizator zapewnia, że instruktorzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę merytoryczną do przeprowadzenia zajęć.

1.4. Organizator zapewnia uzyskanie wszystkich koniecznych zezwoleń od właścicieli terenu oraz innych instytucji, których zaangażowanie podczas organizacji imprezy jest wymagane. 

1.5. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających odbycie szkolenia w danym terminie Organizator zobowiązuje się do wyznaczenia kolejnych terminów dla Klientów.

 

2.OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

2.1. Uczestnikiem Szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o. jest każda osoba korzystająca z usług szkolenia ASG PREDATORS sp. z o.o.

2.2. Każdy Uczestnik korzystający z usług Organizatora zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad bezpieczeństwa podczas zajęć oraz w czasie wolnym, poleceń instruktora  pod groźbą wykluczenia ze szkolenia (w przypadku gier z użyciem replik ASG obowiązuje całkowity zakaz zdejmowania ochrony oczu bez zgody Organizatora).

2.3. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do NIESPOŻYWANIA  alkoholu oraz innych substancji odurzających podczas szkolenia pod groźbą usunięcia z dalszej części zajeć.

2.4. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach od 22:00 do 6:00

2.5. Każdy Uczestnik zobowiązuje się do używania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem  oraz do stosowania się do poleceń instruktorów.

2.6. Każdy uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną i karną za wszelkie straty, jakie spowoduje sam lub używany przez niego sprzęt, a w szczególności za straty w:

- drzewostanie (wycinanie, łamanie, wyrywanie),

- zniszczenia wszelkiej infrastruktury drogowej, leśnej, rolniczej, hydrotechnicznej i innej powstałej w wyniku jego umyślnej bądź nieumyślnej działalności.

- stwarzaniu zagrożenia pożarem

2.7. Każdy uczestnik nieprzestrzegający niniejszego regulaminu, wyraża zgodę na wyłączenie jego osoby z dalszego uczestnictwa ze szkolenia-imprezy.

2.8 Wszelkie nieścisłości, uwagi, reklamację, uczestnik winien przedstawiać na miejscu szkolenia. Po jego zakończeniu reklamacje nie są uwzględniane.

 

2.9 Każdy uczestnik stwarzający zagrożenie pożarowe, a w tym niestosowanie się do poleceń i wytycznych instruktora co do wysokości utrzymywanego ognia (max 30cm od ziemi do końca płomienia, jest usuwany ze szkolenia łącznie z osobami towarzyszącymi temu zdarzeniu.

 

 

3.WYSYŁANIE OFERT ORAZ DOKONYWANIE ZAKUPU USŁUGI SZKOLENIA

3.1 Klientem, w rozumieniu niniejszego regulaminu, jest każda osoba zakupująca usługę szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o.

3.2 Oferta szkoleń firmy ASG Predators sp. z o.o. kierowana jest do klienta instytucjonalnego oraz indywidualnego tj. osób fizycznych.

3.3 Wysłane oferty ważne są 7 dni od daty ich otrzymania.

3.4 Oferta wysyłana jest do klienta w formie elektronicznej w języku polskim.

3.5 Potwierdzeniem przyjęcia oferty jest oświadczenie woli wyrażone przez klienta drogą mailową.

3.6 Przyjęcie oferty przez klienta skutkuje wystawieniem rachunku na kwotę na jaką opiewa dane szkolenie z terminem płatności 3 dni.

3.7 Datą zakupu usługi szkolenia jest data wpłynięcia płatności za szkolenie na konto podane w rachunku.

3.8 Termin ważności zakupionego vouchera jest zgodny z jego data ważności, nadrukowaną pod numerem vouchera tj. 180 dni albo 365 dni, a zakupionego od dnia 05.12.2015 - 547 dni.

3.9 Każdy klient indywidualny ma prawo odstąpienia od umowy zakupu szkolenia w ciągu 14 dni od daty zakupu usługi szkolenia (podstawa prawna: art. 7 ust.1  ustawy z dnia 2 marca 2000 r. z późniejszymi zmianami, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny), po upływie 14 dni od daty zakupu, zwrot wpłaconej kwoty jest niemożliwy.

3.10 Wniosek o odstąpienie od umowy kupna usługi szkolenia wysyłany jest na prośbę klienta.

3.11 Każdy Klient dokonując zakupu i decydując się na uczestniczenie w zakupiony szkoleniu zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem oraz do jego przestrzegania.

3.11.1 W przypadku kiedy Klient nie będzie uczestnikiem zakupionego szkolenia, a będą nim inne obdarowane przez niego osoby,  Klient zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem uczestników korzystających z zakupionego przez niego szkolenia.

  1. 4.POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

4.1 O odbyciu szkolenia decyduje potwierdzona minimalna liczba uczestników na przypisany termin.

Odpowiednio dla:

- Szkoleń survivalowych:   25h to 4 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 - 72h i długo terminowe)- 6 osób do zorganizowania.

- Szkoleń militarnych/wojskowych:  8 - 25h to 6 osób minimum, pozostałe szkolenia (48 - 72h i długo terminowe) - 6 osób do zorganizowania.

- Manewrów ASG: 3h to minimum 6 osób.

4.2 Od powyższych reguł wyjątek stanowią grupy zorganizowane po ówczesnym uzgodnieniu z organizatorem.  W przypadkach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz kodeksu karnego.

4.3 Odwołanie zarezerwowanego terminu możliwe jest z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Termin realizacji ustalony i potwierdzony w odstępie czasowym poniżej 7 dni od daty realizacji nie może zostać odwołany.

4.4 Szkolenie jest organizowane bez względu na warunki pogodowe w dniu zbiórki po zebraniu minimalnej grupy adekwatnie do rodzaju szkolenia. 

4.5 Wszelkie nieścisłości, uwagi, reklamacje, uczestnik winien przedstawiać na miejscu szkolenia. Po jego zakończeniu reklamacje nie są uwzględniane.

  • 5. PRAWA AUTORSKIE

5.1. Wszelka treść i wygląd strony, ofert w tym, zdjęcia i materiały są chronione polskim i międzynarodowym prawem autorskim.

Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź innych podmiotów z nim współpracujących.

5.2. Żaden element strony, oferty nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) bez zgody Właściciela, chyba, że Regulamin lub Właściciel stanowi inaczej.

5.3. Właściciel praw autorskich udziela licencji na komercyjne wykorzystywanie treści programów i ofert. W celu zakupu licencji należy skontaktować się z Właścicielem.  

 

 

  • 6. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych (RODO)


1. Wysyłając zapytanie ofertowe, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych oraz na ich przetwarzanie dla celów wysłania oferty i realizacji usługi. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wysłanie oferty i realizacji usługi przez ASG Predators sp. z o.o.. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego „RODO")w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez ASG Predators sp. z o.o.  w celu informowania Klienta o nowych usługach i promocjach.
4. Klienci ASG Predators sp. z o.o. w każdej chwili mają prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji usług, wysyłki newsletteru przez ASG Predators sp. z o.o. zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

 

Niniejszy regulamin zawiera normy i uregulowania dotyczące zakupu oraz trwania usług realizowanych przez firmę ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul.Krasickiego 10/19

97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  KRS 0000796678, z nadanym numerem NIP 7712907444 oraz  numerem REGON 38410694000000 Kapitał zakładowy w wysokości 20 000 zł, opłacony w całości.

 Informacje o plikach cookie i klauzula informacyjna RODO. CO TO JEST RODO? RODO - jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą. klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Słowackiego 105/21 97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000796678 NIP 7712907444 REGON 38410694000000 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celów jakie Państwo wybraliście: a) w celu prowadzenia terminarza zapisów na szkolenia zgodnie z regulaminem na stronie www. https://www.asgpredators.pl/index.php/regulamin.html b) wysyłki oferty handlowej na żądanie osoby zainteresowanej c) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z zawartą umową zlecenia Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy wysyłaniu zapytania ofertowego do ASG PREDATORS SP. Z O.O. z żądaniem oferty na usługi oferowane przez ASG PREDATORS SP. Z O.O. b) realizacja umowy c) uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonywania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami d) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. 3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu, przy usłudze newsletteru. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, konkursów – do czasu wyłonienia zwycięzcy 6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przesłania żądanych informacji, realizacji mailingu na wyraźną Państwa zgodę, realizacji zawartej umowy. 9) Pragniemy zapewnić, że ASG PREDATORS SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj naszą politykę prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information