Wieczory Panieńskie i Kawalerskie, Gry Taktyczne ASG, urodziny

 

Regulamin konkursu “Sugestie”, ASG Predators Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest ASG Predators Sp. z o.o., ul Krasickiego 10/19 , 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712907444

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Szkolenia.SERE.Taktyka (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

ukończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook lub adresu e-mail.

3. Konkurs trwa od 13.01.2021 do 16.01.2021 do godziny: 23:59

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.01.2021 za pośrednictwem FanPage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: wybraniu i opisaniu w komentarzu trzech różnych podpałek, którymi szybko można rozpalić ogień. Następnie opisać dlaczego te podpałki zostały wybrane. Osoby posiadające konto na portalu FB proszone są o polubienie naszego fanpage - jest to dobrowolne.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 (troje) zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedź, która ich zdaniem jest najbardziej prawidłowa, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nagroda

5. Nagrodami w konkursie są: za zajęcie pierwszego miejsca Plecak taktyczny Recon - tan (GFC), za zajęcie drugiego miejsca Torba biodrowa Kanga - tan (GFC).

Za zajęcie trzeciego miejsca szkolenie Twardziel 72h.

6. Nagrodę można odebrać w Piotrkowie Tryb. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 450105155 lub może zostać przesłana pocztą.

7. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 10.02.2021 Po tym terminie nagroda

traci ważność.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

twojpomocnikonline.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 

 

Regulamin konkursu “Sugestie”, ASG Predators Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest ASG Predators Sp. z o.o., ul Krasickiego 10/19 , 97-300 Piotrków Trybunalski NIP 7712907444

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/Szkolenia.SERE.Taktyka (zwanej dalej “Fanpage”)

 

Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć

ukończone 18 lat.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie

Facebook lub adresu e-mail.

3. Konkurs trwa od 14.01.2021 do 16.01.2021 do godziny: 23:59

4. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18.01.2021 za pośrednictwem FanPage.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub

aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na: wybraniu i opisaniu w komentarzu trzech różnych podpałek, którymi szybko można rozpalić ogień. Następnie opisać dlaczego te podpałki zostały wybrane. Osoby posiadające konto na portalu FB proszone są o polubienie naszego fanpage - jest to dobrowolne.

2. W konkursie zostanie wybranych 3 (troje) zwycięzców.

3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą odpowiedź, która ich zdaniem jest najbardziej prawidłowa, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody

za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nagroda

5. Nagrodami w konkursie są: za zajęcie pierwszego miejsca Plecak taktyczny Recon - tan (GFC), za zajęcie drugiego miejsca Torba biodrowa Kanga - tan (GFC).

Za zajęcie trzeciego miejsca szkolenie Twardziel 72h.

6. Nagrodę można odebrać w Piotrkowie Tryb. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 450105155 lub może zostać przesłana pocztą.

7. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 10.02.2021 Po tym terminie nagroda

traci ważność.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z

przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy

rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie

Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

11. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na

wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie

fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać

wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni

zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14

(czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz

dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem

poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu

cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

twojpomocnikonline.pl

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

 Informacje o plikach cookie i klauzula informacyjna RODO. CO TO JEST RODO? RODO - jest to skrótowiec oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego stosowanie wchodzi w życie w dniu 25 maja tego roku. RODO jest aktem prawnym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Wprowadzenie tego Rozporządzenia ma na celu ujednolicenie przepisów dotyczących praw osób, których dane dotyczą. klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ASG PREDATORS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Słowackiego 105/21 97-300 Piotrków Trybunalski Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000796678 NIP 7712907444 REGON 38410694000000 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zależności od celów jakie Państwo wybraliście: a) w celu prowadzenia terminarza zapisów na szkolenia zgodnie z regulaminem na stronie www. https://www.asgpredators.pl/index.php/regulamin.html b) wysyłki oferty handlowej na żądanie osoby zainteresowanej c) dochodzenia roszczeń odszkodowawczych zgodnie z zawartą umową zlecenia Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest: a) dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy wysyłaniu zapytania ofertowego do ASG PREDATORS SP. Z O.O. z żądaniem oferty na usługi oferowane przez ASG PREDATORS SP. Z O.O. b) realizacja umowy c) uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonywania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami d) wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego. 3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 4) Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotowi realizującemu wysyłkę mailingu, przy usłudze newsletteru. 5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umów, konkursów – do czasu wyłonienia zwycięzcy 6) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 8) podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przesłania żądanych informacji, realizacji mailingu na wyraźną Państwa zgodę, realizacji zawartej umowy. 9) Pragniemy zapewnić, że ASG PREDATORS SP. Z O.O. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Przeczytaj naszą politykę prywatności. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information